książki, podręczniki

 • Walas B., Metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek turystycznych, Wyd. skryptowe,  nr.66, AWF, Kraków,1984.

 • Walas B., Kruczek Z., J. Mogiła-Lisowska; Poradnik dla organizatorów turystyki i rekreacji w ośrodkach wczasowych, Instytut Turystyki, Warszawa, 1987, ss.107

 • Walas B., (redakcja naukowa), Turystyka a budżet lokalny, CPBP 08.06 Organizacja i zarządzanie w sferze turystyki, AWF, Kraków, 1989, materiały z konferencji, ss.139

 • Walas B., Kruczek Z., Organizowanie i programowanie turystyki socjalnej, ODEFiK, Wałbrzych, 1988.

 • Kruczek Z.,  Walas B.,  Promocja i informacja turystyczna, wydawnictwo Proksenia, Kraków, 2004, ss. 232

 • Kruczek Z.,  Walas B.,  Promocja i informacja w turystyce, wydawnictwo Proksenia, Kraków, 2010, ss. 295  

 • Walas B., Kruczek Z., Sprzedaż imprez i usług turystycznych, część 2- marketing, WSiP, Warszawa, 2013, ss. 227, ISBN: 978830213542. Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej realizujący treści z zakresu części 2 kwalifikacji T.14  

 • B. Walas, J. Sobczuk (red. nauk.); Ewolucja podaży i popytu w turystyce, Monografia naukowa wieloautorska, Sucha Beskidzka, 2014, ISBN 978-83-926999-2-7, ss. 315

strategie, ekspertyzy

 • Walas B., Parki narodowe w otoczeniu społeczno-gospodarczym – raport wejścia, na zlecenie MNiSW, Sucha Beskidzka, 2018, ss.150

 • Walas B., Systemy certyfikacji w turystyce krajowej i międzynarodowej – ekspertyza dla projektu Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyki, SGH, Warszawa, sierpień, 2017

 • Bęben R., Buczak T., Górski J., Kachniewska M., Mikołajczyk A., Walas B., Zmyślony P., Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r., Fundacja Best Place – Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Stołecznego Biura Turystyki, 2017

 • Walas B., Karczma Bełty, Rekomendacje strategiczne dla komercjalizacji obiektu, na zlecenie właściciela, Sucha Beskidzka, WSTiE, 2017

 • Walas B., Raport zarządzania promocją, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnica, 2016

 • Walas B. (koordynator), Raport otwarcia-Analiza stanu wyjściowego oraz uwarunkowań koncepcji promocji oraz aktywizacji potencjału turystycznego gminy Gniewino, WSTiE –Instytut Best Place, listopad, 2015, ss.149

 • Walas B., Certyfikacja w turystyce jako innowacyjne rozwiązanie we wsparciu MŚP turystycznych w Polsce i w Europie, Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Nauka dla Biznesu, 2013, ss.162

 • Ocena konkurencyjności i atrakcyjności regionu Małopolska metodą ADL, dla: Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsca, Warszawa, 2013

 • Walas B., Strategia marki Polish Prestige Hotels & Resorts, PPH, WSTiE, Sucha B., 2016, ss.93

 • Strategia marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020 (red.), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, styczeń, 2012, ss. 226, ISBN 978-83-7336-314-4

 • Strategia marketingowa Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2011 (red.), Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, grudzień, 2008, ss.164

STARSZE STRATEGIE:

 • Walas B., Preferencje mieszkańców Krakowa w zakresie wypoczynku poprzez biura podróży w sezonie zimowym 1992/1993, na zlecenie Krakowskiej Izby Turystyki, Kraków,1992

 • Walas B., Piśko S., Kołodziejczyk A., Wojtowicz E., Informacja i promocja Krakowa-diagnoza stanu aktualnego i projekt rozwiązania systemowego, Kraków, 2000, na zlecenie urzędu Miasta Krakowa

 • Strategia Rozwoju Turystyki w Regionie Krakowskim. Założenia metodologiczne, część I ,(współ), Instytut Turystyki pod red. T. Jarowieckiej,  Kraków, 1993, na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. krakowskiego (Burzyński T., Pytlik J., Walas B. M. Abram), Instytut Turystyki , Kraków,1994, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. nowosądeckiego, (Burzyński T., Pytlik J., Walas B., M. Abram),  Instytut Turystyki, Kraków,1994, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. bielskiego,( Burzyński T., Pytlik J., Walas B. M. Abram), Instytut Turystyki, Kraków,1994, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. tarnowskiego,( Burzyński T., Pytlik J., Walas B. M. Abram), Instytut Turystyki, Kraków,1994, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. częstochowskiego, (Burzyński T., Pytlik J., Walas B. M. Abram), Instytut Turystyki, Kraków,1994, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. tarnobrzeskiego (Burzyński T., Pytlik J., Walas B. M. Abram), Instytut Turystyki, Kraków,1994, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Organizacja i finansowanie promocji w Europie Zachodniej, na zlecenie UKFiT, 1994

 • Lokalna polityka turystyczna i marketing, materiały szkoleniowe, Instytut Turystyki,  Krakow,1995

 • Szacunek przychodów z turystyki woj. krakowskiego w 1993 roku, Instytut Turystyki, Kraków,1995, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Strategia rozwoju regionu krakowskiego-turystyka (współ.),Instytut Turystyki, Kraków,1994, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Lokalna polityka turystyczna i marketing, materiały szkoleniowe, Instytut Turystyki,  Kraków,1995

 • Wydatki turystów w Zakopanem-lato 1994, (Burzyński T., Walas B., Abram M.), Instytut Turystyki, 1995, na zlecenie Urzędu Miasta Zakopane

 • Rozwój gminy uzdrowiskowej Krynica przez gospodarkę turystyczną (Burzyński T., Pytlik J., Walas B., M. Abram),  Instytut Turystyki  Kraków,1995, na zlecenie Urzędu Miasta Krynica

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. krakowskiego (Burzyński T., Pytlik J., Walas B., M. Abram), Instytut Turystyki, Kraków,1995, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. nowosądeckiego,( Burzyński T., Pytlik J., Walas B., M. Abram) Instytut Turystyki, Kraków,1995, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Monitoring zjawisk turystycznych woj. bielskiego, (Burzyński T., Pytlik J., Walas B. M. Abram, K. Borkowski), Instytut Turystyki , Kraków,1995, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody

 • Strategia rozwoju regionu krakowskiego-turystyka, część III (red. M. Paszucha), Instytut Turystyki, Kraków,1995, na zlecenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Wojewody, Kraków, 1989, s.107-116

 • Walas B., Piśko S., Kołodziejczyk A., Wojtowicz E., Informacja i promocja Krakowa-diagnoza stanu aktualnego i projekt rozwiązania systemowego, Kraków, 2000, na zlecenie urzędu Miasta Krakowa

artykuły

 • Walas B., Wybrane elementy działalności wypoczynkowej w zakładach pracy. W: Turystyka w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, Monografie nr.122, AWF, Poznań, 1985, ss. 71-77

 • Walas B., Społeczna efektywność podziału funduszów socjalnych w sferze wypoczynku. W: Współczesne uwarunkowania rekreacji i turystyki, Zeszyty Naukowe nr.54, AWF, Kraków, 1987.

 • Walas B., Marczyk S., Rynkowy charakter gospodarki turystycznej a efektywność społeczna wypoczynku, AE, KTN, Jelenia Góra, 1988.

 • Walas B., Marczyk  S., Freyer D., Organizacyjno-finansowe problemy zagospodarowania turystycznego gmin w Belgii. W: Turystyka a budżet lokalny, AWF, Kraków, 1989, s.107-116

 • Walas B., Marczyk S., Quality of tourist-leisure services in the light of the social services system, W: Consumption and quality of products on common use, AWF, Cracow, 1989

 • Walas B., Alejziak W., Wypoczynek urlopowo-wakacyjny mieszkańców Krakowa w świetle systemu świadczeń socjalnych, Folia Turistica nr.1, AWF - PWN, Kraków, 1990, s.5-23

 • Walas B. Marczyk S., Bariery rozwoju gospodarki turystycznej (na przykładzie Krakowa). W: Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej, AWF, Kraków, 1992.

 • Walas B., Polityka turystyczna w teorii i praktyce państw, Rynek Turystyczny, Warszawa, luty, 1994

 • Walas B., Burzyński T., Organizacja i finansowanie promocji turystycznej w  Europie Zachodniej; W: Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, AWF, Poznań,1995

 • Walas B., Polityka turystyczna w teorii i praktyce państw; W: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej, Zeszyty Naukowe nr 71, AWF, Kraków, 1995, ss.43-47

 • Walas B., Czeki wakacyjne- szansą na ożywienie popytu na krajowe usługi turystyczne, Rynek Turystyczny, nr 8, Warszawa, 1995.

 • Walas B, Metodologiczne aspekty standaryzacji produktu turystycznego, Problemy Turystyki, nr 1/2, vol. XVIII, Instytut Turystyki, Warszawa, 1995, s. 5-14

 • Walas B., Raciborski J., Polityka Unii Europejskiej  wobec gospodarki turystycznej, w aspekcie dostosowania polskiego prawa do standardów europejskich, W: Turystyka szansą rozwoju kraju, materiały z Kongresu Turystyki Polskiej, UKFiT, Warszawa, 1996, s. 74- 89

 • Walas B., Podstawowe formy promocji turystycznej kraju za granicą oraz zasady funkcjonowania narodowych ośrodków informacji turystycznej, W: Turystyka w rozwoju regionalnym, Instytut Turystyki, Kraków, 1996

 • Burzyński T., Walas B., Strategia rozwoju turystyki w województwie rzeszowskim
  W: Programowanie i monitoring zjawisk turystycznych / AVSI; AVSI Polska; Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych, Kraków, 1999.- S.57-72

 • Walas B., Strategie touroperatorów europejskich, Rynek Turystyczny, nr 8, Warszawa, 2000

 • Walas B., Marka turystyczna miast i regionów, Rynek Turystyczny, nr.11-12,    Warszawa, 2001, s.9-10

 • Walas B., Przewodnik we Francji, Wiadomości Turystyczne, Warszawa, kwiecień, 2003

 • Walas B., Rynek francuski i założenia marketingu turystycznego Polski , Studia Turystyczne, Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki, Warszawa, 2003, s.19-33

 • Walas B., Informacja Turystyczna we Francji, Wiadomości Turystyczne, Warszawa,  maj , 2004

 • Walas B., Przemysł turystyczny we Francji, Rynek Turystyczny, Warszawa, lipiec, 2004

 • Kruczek Z., Walas B; Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji), Folia Turistica, nr.14, PWN, Kraków, 2004,

 • Walas B ; Turystyka grupowa we Francji, Wiadomości Turystyczne, Warszawa, marzec, 2005

 • Walas B., Czy możemy być konkurencyjni w Europie, W: Promocja i kreowanie turystycznego wizerunku  Polski, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2005, s. 47-56

 • Walas B., Dobór wskaźników i metod dla potrzeb budowy strategii marketingowej destynacji turystycznej, W: Turystyka w badaniach naukowych,- prace ekonomiczne, WSIiZ, Rzeszów, 2006, ss.269-275

 • Walas. B., Marketing produktόw turystycznych na tle ewolucji popytu i podaży i metodologia ich identyfikacji, W: Strategia rozwoju turystyki w Polsce na lata 2007-2013, AWF, Warszawa, 2006, s.108-111, ISBN 10:83-89630-32-X

 • Walas B., The marketing of tourist products against the background of the evolution of demand and supply and the methodology of their identification, W:  Socio-economic aspects of tourism and recreation, University of Physical Education, Institute of Tourism and Recreation, Warsaw, 2007, ss.165-168

 • Walas B., Klawender J., Tourist policy and the dilemmas of its realization, W: Socio-economic aspects of tourism and recreation, University of Physical Education, Institute of Tourism and Recreation, Warsaw, 2007, ss.111-113

 • Walas B., Korzystna afiliacja, Rynek Turystyczny, nr.2, luty, Warszawa, 2007

 • Walas B., Kierunki ewolucji Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych w kontekście polityki turystycznej – mocne i słabe strony, Rocznik Naukowy, tom 6/2007, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji, Warszawa, 2007, s.62-69

 • Walas B; Przyszłość należy do seniorόw - rynek biur podrόży- tendencje i zjawiska, Wiadomości Turystyczne, wydanie specjalne Touroperatorzy, 16-30 czerwca, Warszawa, 2007

 • Walas B., Polski produkt we Francji, Wiadomości Turystyczne, Warszawa, 16-30 stycznia, 2008

 • Walas B., Założenia marketingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015, W: Nowe Problemy Turystyki, 1/2009(2), Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki, Warszawa, 2009, s.77-98

 • Walas B., Assumptions for Marketing Strategy In the Polish Tourism Sector for the years 2008-2015, W: New Problem of Tourism, WSHGiT, 1/2009(2), Warsaw, 2009, s.69-90

 • B. Walas., Komercjalizacja polskich produktów turystycznych na rynku francuskim, W:  Cabaj W., Feczko J., Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, WSEiP, Kielce, 2009, ss. 187-200

 • Kruczek Z., Walas B., Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, W: Kultura i Turystyka pod red. A. Stasiak, WSTiH, Łódź, 2009, ISBN 978-83-918688-8-1

 • Walas B., Ocena wizerunku i standaryzacja regionalnego produktu turystycznego na potrzeby marketingu terytorialnego, Folia Turistica, nr.21, Kraków, 2009

 • Miasto jako podmiot promocji. Ocena działań promocyjnych miasta Krakowa jako destynacji turystycznej. (Współautor Z.Kruczek),  Studia Ekonomiczne, Turystyka na obszarach miejskich. Uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji. Zeszyty Naukowe nr 119, Uniwersytet Ekonomiczny,  Katowice 2012 r., ISSN 2083-8611, s. 125-140

 • Walas B. Olszewski J., Diagnoza strategiczna budowy turystycznego konsorcjum produktowego w obszarze uzdrowisk, spa i wellness, Studia i Materiały, Zeszyty Naukowe WSTiE, nr.2, 2012, Sucha B., ISSN 2084-8722, s.5-18

 • Walas B., Rola logotypów miast, regionów i krajów w komunikacji marketingowej w świetle badań, W: Kultura i turystyka-miejsce spotkań, (red.B. Krakowiak, A.Stasiak, B.Włodarczyk), ROTwL, Łodź , 2013, ISBN 978-83-61001-17-1, ss.47-65, pkt 4

 • Walas B., Filary współczesnej komunikacji miejsca docelowego. „Nie dokąd ale dlaczego”; Zbalansowanij rozwitok turisticznich regioniw: Naszczonalnyj i switowij doswid, Zbirnik materiałów mizdunarodnoj naukowo-prakticznoj konferencji, Lwiwskij Institut Ekonomiki i Turizmu, Lwiw, 2013, ss.55-57, ISBN 978-966-397-178-6

 • W. Fedyk, M. Sołtysik, B. Walas; Metody i narzędzia oceny skuteczności wdrażania strategii rozwoju turystyki oraz produktów turystycznych. Zróżnicowania regionalne i lokalne, Zeszyty Naukowe 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki 3(27), Uniwersytet Szczeciński, 2014, ss. 126-146, pkt. 9

 • Olszewski-Strzyżowski J., Walas B., Konsorcja produktowe jako przykład działań integracyjnych w turystyce, Turystyka i Rekreacja, tom 11, poz.2, 2014, AWF, Warszawa, s.35-44

 • Walas B., Celuch K.,  Certification in tourism as an element of quality management –theoretical aspects and entrepreneurs’ attitudes, International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Reaserch, Volume 1, Issue 2, July 2014, ISSN: 2349-5677, s. 62-71

 • Walas B., znaczenie miast logo w rozpoznawalności miejsca docelowego, Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 3 (264)

 • Walas B., Celuch K.,  Strategic Analysis Of Polish Cities By Indices Of Competitiveness And Attractiveness For The Meetings Industry, International Journal Of Core Engineering & Management (IJCEM) Volume 1, Issue 7, October 2014 , ISSN: 2348 9510

 • Walas B., Celuch K., Szanse rozwoju certyfikacji w świetle opinii przedsiębiorców turystycznych w Polsce, W: Ewolucja podaży  i popytu w turystyce (red. B.Walas, J.Sobczuk), Monografia naukowa, Sucha Beskidzka, 2014, ISBN 978-83-926999-2-7, ss.148-159

 • Walas B., Fedyk W., Sołtysik., Methods and Tools for Evaluating the Effectivenessof the Implementation of the Development Strategies of Tourism and Tourism Products in Poland, Disputationes Scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, roč. 15, č. 2, 2015, pp.47-60

 • Walas B., Clusters and Consortia as a New Form of Commercialization of Tourist Services in Poland, Disputationes Scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, Katolícka Univerzita 2015, roč. 15, č. 2

 • Walas B., Touristic Logo of a Country in Marketing Communication, Disputationes Scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, 3, rocznik 15, 2015, ss. 63-74

 • Nemethy S., Walas B., Bioenergy crops as new components of rural and agriculturallandscapes: environmental and social impact, biodiversity, cultural heritage and economy, Journal of Central European green innovation, 3 (TI), 2015,  HU ISSN 2064-3004, pp.111-124

 • Némethy S. , Lagerqvist B., Walas B., Dinya L.,Bujdosó Z.,  Oenotourism and conservation: a holistic approach to special interest tourism from a cultural heritage perspective – the Azienda Agricola Model, Ecocycles 2(1) 9-17 (2016), ISSN 2416-2140

 • Olszewski M., Walas B., Transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw turystycznych– identyfikacja barier i możliwości ich niwelowania, Folia Turistica,nr.41. Kraków 2016, s.46-61

 • Łabaj M., Walas B., Abram M., Kovacic M., Vybrane problemy vyskumu cezhranicnych aspectov oplatnovania ekologickych principov v cestovnom ruchu; Ekologicke Studie, Slovencka ekologicka spolocnost pri SAV, rocznik 7, cislo 2/2016, 2016, ISSN 1338-2853, ss.23-37

 • M. Abram, D. Szydlowska, K. Borkowski, B. Walas , Factors Affecting the Process of Customer Service, GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE, GEOGRAPHICAL INFORMATION, Journal of the Department of Geography and Regional Development FNS CPU in Nitra, Ročník / Volume: 20 , Číslo / Issue: 2,Rok / Year: 2016, Evidenčné číslo: EV 2802/08 , ISSN 1337-9453  s. 377-388

 • Walas B., Environmental values in contemporary consumers marketing communication of target site, w: Ecological footprint in Central Europe and the USA – the state of research, forecasts, recommendations, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, 2016, ISBN 978-83-947044-9-0, ss. 109-113

 • Walas B., Nemethy S., Attempt to assess tourist products in rural areas based on the Kano method as basis of customer experience,  Ecocycles 3(2): 24-31 (2017), ISSN 2416-2140

 • Walas B., Strategic analysis of the Polish region of Malopolska by indeces od competitiveness and attractiveness od the tourist products, Zeszyty Naukowe, WSTiE, Sucha Beskidzka, tom 11, rocznik VI, nr.1/2017, ss. 6-17, ISSN 2084-8722

felietony prasowe

 • Walas B; Zawód: PCO, Świat Kongresów i Targów, nr. 4, Warszawa, kwiecień, 2001

 • Walas B., Dobra promocja, Wiadomości Turystyczne, 2002

 • Walas B., Kij w mrowisko, Wiadomości Turystyczne, nr 27, Warszawa, 2002

 • Walas B., Skuteczna reklama, Wiadomości Turystyczne, listopad, 2003

 • Walas B., Trochę kultury, Wiadomości Turystyczne nr.43, lipiec, 2003

 • Walas B., Kultura i komercja, Aktualności Turystyczne, nr 2, czerwiec, 2003

 • Walas B., Jak to robią Francuzi, Wiadomości Turystyczne, kwiecień, 2003

 • Walas B., Trudne pytania, Wiadomości Turystyczne, kwiecień, 2003

 • Walas B., Trudne pytania bis, Wiadomości Turystyczne, maj, 2003

 • Walas B., Dekalog agenta, Wiadomości Turystyczne .-2003 . - nr 34 ,

 • Walas B., Rozpoznawać produkt, Wiadomości Turystyczne nr.53, grudzień 2003

 • Walas B ; Dokąd zmierzasz turystyko, Aktualności Turystyczne, 7/8, 2004

 • Walas B; Sprzedaj informacje w sieci; Wiadomości Turystyczne; lipiec, 2004

 • Walas B; Strategologia zintegrowana; Wiadomości Turystyczne, listopad, 2005

 • Walas B; Podmiot Turystyczny, czyli czas na język polski; Wiadomości Turystyczne, grudzień, 2005

 • Walas B., Agencja podróży-quo vadis ?; Wiadomości Turystyczne, czerwiec, 2005

 • Walas B., Turystyka się pali?!, Wiadomości turystyczne, październik, 2005

 • Walas B. Hydraulik znowu straszy, Wiadomości Turystyczne, 16 czerwca 2006

 • Walas B., Oszlifować ten bursztyn, Wiadomości Turystyczne, kwiecień, 2006

 • Walas B., Kryzys pięćdziesięciolatka, Wiadomości Turystyczne, wrzesień, 2006

 • Walas B., Północ –Południe-samorząd europejskich biur podróży podzielony?,

 • Wiadomości Turystyczne, wrzesień, 2006

 • Walas B., Produkt turystyczny się starzeje, Wiadomości Turystyczne, 1-15.11,2006

 • Walas B., Cena to element produktu, Wiadomości Turystyczne, grudzień, 2006

 • Walas B., Zlikwidować szkolnictwo turystyczne!, Wiadomości turystyczne, styczeń, 2007

 • Walas B., Małe jest piękne, Wiadomości Turystyczne, styczeń, 2007

 • Walas B., Bilet lotniczy za darmo, Wiadomości Turystyczne, luty, 2007

 • Walas B., Turystyczne tsunami, Wiadomości Turystyczne, styczeń, 2007

 • Walas B; Stawiam szampana, Wiadomości Turystyczne, marzec, 2007

 • Walas B; Dopieszczać jakość, Wiadomości Turystyczne, kwiecień, 2007

 • Walas B Rewolucja francuska w samorządach francuskich, Wiadomości Turystyczne, kwiecień, 2007

 • Walas B., I co dalej?, Wiadomości Turystyczne, maj, 2007

 • Walas B., Rόbmy swoje, Wiadomości Turystyczne, maj 2007

 • Walas B., Agencje kontra linie lotnicze-kto wygra?, Wiadomości Turystyczne, maj 2007

 • Walas B., Językowa łamigłόwka, Wiadomości Turystyczne, maj, 2007

 • Walas B., Wszechobecna euromania, Wiadomości Turystyczne, 16-30 czerwca 2007

 • Walas B., PPP-trzecia droga?, Wiadomości Turystyczne, 16-30 czerwca 2007

 • Walas B., Broszury są passé, Wiadomości Turystyczne, 1-15 lipca 2007

 • Walas B., Polska zdała egzamin, Wiadomości Turystyczne, 16-31 lipca, 2007

 • Walas B., Jak się bronić przed turystami?, Wiadomości Turystyczne, 1-16 sierpnia, 2007

 • Walas B., Turystyczny psi los, Wiadomości Turystyczne, 1-17 września, 2007

 • Walas B. Overbooking przestępstwem?, Wiadomości Turystyczne, 1-15 październik, 2007

 • Walas B., Czas to pieniądz, Wiadomości Turystyczne, 16-31 październik, 2007

 • Walas B. Regiony idą w komercję, Wiadomości Turystyczne, 1-15 sierpnia, 2007

 • Walas B., Narty wodne, Wiadomości Turystyczne, 16-30 listopada, 2007

 • Walas B., B2B,B2C,B2B2C...C2C, Wiadomości Turystyczne, 1-15 grudnia 2007

 • Walas B., Luksus w turystyce, Wiadomości Turystyczne, 16-31 grudnia, 2007

 • Walas B., Pora na win back, Wiadomości Turystyczne, 16-31 stycznia, 2008

 • Walas B; Krakowiacy i Gόrale, Wiadomości Turystyczne, 1-15 luty, 2008

 • Walas B., Totolotek, Wiadomości Turystyczne, 16-28 luty, 2008

 • Walas B., Pakiet z łapówką, Wiadomości Turystyczna, 1-15 marca, 2008

 • Walas B., Globalizacja a indywidualizacja, 1-15 kwietnia, 2008