Our Recent Posts

Tags

Nie ma jeszcze tagów.

Miasta Historyczne 3.0.


WYZWANIA TURYSTYKI W MIASTACH HISTORYCZNYCH

Dotychczasowe, sektorowe strategie rozwoju miast ustępują tworzeniu jednej, spójnej wizji miasta artykułującej długoterminowe korzyści wszystkich zainteresowanych stron: odwiedzających, mieszkańców, inwestorów i lokalnych przedsiębiorców. Zintegrowana polityka miejska na poziomie Unii Europejskiej została już określona w tzn. Karcie Lipskiej a systemy zarządzania muszą być dynamiczne, dostosowywane do zmieniających się okoliczności, w tym związane z przekazywaniem uprawnień mieszkańcom, aangażowaniem zainteresowanych stron celem wykorzystywania kapitału społecznego.

Niemniej turystyka, szczególnie w miastach historycznych, staje się niezwykle silnym narzędziem budowania kapitału marki miasta, ale nie stanowi wyłącznie celu rozwojowego samego w sobie. Jest ona bowiem nośnikiem wartości miejsca docelowego, zespołem skojarzeń budujących reputację poprzez nastawienie turysty na wrażenia, doświadczenia czy przeżycia.

Ulegając ciągłemu procesowi transformacji zarówno po stronie popytu jak i podaży, turystyka wymaga niezwykłej elastyczności w poszukiwaniu rozwiązań zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego mnogość oraz zróżnicowanie interesariuszy oraz ich punktów widzenia. Nowe modele biznesowe, zjawisko turystyfikacji czy nadmiaru turystów (overtourism), wywołują konflikty na tle konkurencyjności czy napięcia społeczne opisane już przed laty jako model irytacji Doxey’a. Stąd też uważa się, że zarządzanie strategiczne miastem musi zachować względna równowagę pomiędzy korzyściami z dochodów a ewentualnymi stratami wynikającymi z konfliktów.

Identyfikując problemy współczesnego miasta historycznego związane z turystyką można je podzielić co najmniej na dwa obszary zagadnień, chociaż wzajemnie się przenikają, a mianowicie relacje odwiedzających i mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości lokalnej i zarządzanie przestrzenią. Opis wielu zjawisk przyjmuje formę pytań, bowiem możliwe formy i narzędzia ich rozwiązań są różnorodne lub pozostają jeszcze bez odpowiedzi.

Relacje odwiedzających i mieszkańców

Wysoka jakość życia mieszkańców i czasowego pobytu ma być nadrzędnym celem lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju bowiem mieszkańcy i odwiedzający nie stoją po przeciwnych stronach bowiem odwiedzający to tymczasowy mieszkaniec. Zacierają się granice między mieszkańcami a odwiedzającymi w wykorzystaniu usług czasu wolnego a poczucie lokalności (localhood) zaczyna stanowić centralną oś koncepcji strategicznego rozwoju, gdyż obecnie i w przyszłości będzie najbardziej poszukiwaną wartością zarówno przez mieszkańców oraz przyjezdnych.

Jednym z nieuchronnych kierunków rozwoju usług turystycznych jest partycypacja mieszkańców w tworzeniu zindywidualizowanych ofert dla odwiedzających oraz członków lokalnej społeczności, w tym z wykorzystaniem przemysłów kreatywnych, przy założeniu zachęcenia przyjezdnych do odwiedzenia innych miejsc niż historyczne strefy miasta (dyspersja). Rosnąca rola nowych technologii w koncepcji miast inteligentnych (smart city) adresowana jest również do odwiedzających, chcąc między innymi śledzić ich doświadczenia konsumenckie (customer experience). Czy jednak nie budzi ona poczucia wykluczenia wśród części mieszkańców i wytrzyma próbę czasu?

Wreszcie jak i co powiedzieć przejezdnym aby ich zachowania było akceptowane?

Rozwój przedsiębiorczości i zarządzanie przestrzenią

Dotychczasowy model przedsiębiorczości ulega radykalnej zmianie zarówno poprzez ekspansję platform w systemie peer-to-peer, globalne korporacje transnarodowe czy przedsiębiorczość z obszaru gig economy. Nie ulega wątpliwości, że fragmentaryczność gospodarki turystycznej powoduje rozproszenie odpowiedzialności i kompetencji po stronie instytucjonalnej. W jakim kierunku powinien ewoluować współczesny model zarządzania turystyką w mieście prowadzony przez Destination Management Organization? Być może wydajność DMO koncentrować się ma na aktywizacji przedsiębiorczości lokalnej, włączaniu (enabling) mieszkańców w budowanie doświadczeń miejsca docelowego a nie ma bezpośredniej komercjalizacji czy sztywnych wskaźnikach takich jak wykorzystanie bazy noclegowej.

Nowe modele biznesowe zaczynają stawiać naprzeciw siebie klasyczną gastronomię z rozwiązaniami „street food” i „posiłków u mieszkańca”, hotele z wynajmem apartamentów w formule P2P, transport w formule „dowóz pod drzwi” (door to door) czy certyfikowane przewodnictwo turystyczne z pozornie bezpłatnymi usługami „free walking”. Nie jest także odległym rozwój sprzedaży usług za pomocą kryptowalut w formule blockchain. Problemem jest nie tyle poszerzenie komercjalizacji lecz konkurencja na nierównych prawach?

Różnorodność motywów przyjazdów turystów do miast, ich behawioralne segmentacje, przekładają się na sposób zagospodarowywania i użytkowania przestrzeni miejskiej, posiadającej, obok przestrzeni historycznej i kulturowej, przestrzeń handlową czy rozrywki (w tym związaną z night economy). Każda z nich stawia inne wymagania użytkownikom jak i usługodawcom. Czy i jak można to regulować? Czy zatem organizacja przestrzeni miasta jest zadaniem wyłącznie dla samorządu lokalnego czy też wszystkich właścicieli w poczuciu współodpowiedzialności?

Obserwowana zmiana funkcji historycznych dzielnic z mieszkaniowej na usługową zwana gentryfikacją turystyczną prowokuje problemy nie tylko społeczne. Jak bowiem chronić dziedzictwo przed chaotyczną zabudową nazywaną często disneylandyzacją oraz prawa mieszkańców do użytkowania tej przestrzeni. Z drugiej strony turystyka może się stać także powodem korzystnej rewitalizacji fragmentów dzielnic. Czy mają być granice komercjalizacja przestrzeni publicznej, w tym obiektów sakralnych?

Poszukiwaniem rozwiązań na postawione problemy nie jest łatwe ale należy pamiętać, że …

Miasto, które nie jest dobre dla mieszkańców, nie jest dobre dla turystów.